Zagotavljanje čiščenja odpadnih voda je obveza lastnika vsakega objekta. V osnovi se morate, če je to mogoče, priključiti na javno kanalizacijo, če to ni možno pa na druge načine poskrbeti za odpadne vode svojega objekta. Med možnosti rešitev sodijo male komunalne čistilne naprave, več o njih pa lahko preberete na cistilnanaprava.com/male-komunalne-cistilne-naprave/.

Kaj je mala komunalna čistilna naprava?

Gre za čistilne naprave, ki jih lahko na svoji parceli postavijo lastniki, ki se s svojimi odpadnimi vodami (vsaj zaenkrat) ne morejo priključiti na javno kanalizacijo. Čistilne naprave si torej ne morete postaviti, če vaš javni izvajalec komunalnih storitev pisno ne oceni, da se lahko priključite na javno kanalizacijo (ta ima po zakonu prednost!).

Male čistilne naprave imajo zmogljivost čiščenja do 2000 PE (populacijskih ekvivalentov, kar predstavlja število oseb). Namen teh čistilnih naprav je zagotoviti čistost vode, ki jo lahko neposredno odvajamo v okolje. To pomeni, da prečiščena voda bodisi ponikne v tla ali se odvaja v vodotoke.

 

male komunalne čistilne naprave

Male komunalne čistilne naprave poskrbijo, da bo voda v vodotokih čista.

 

Katere vrste malih komunalnih čistilnih naprav poznamo?

V osnovi male čistilne naprave glede na način biološke razgradnje delimo na:

  • male čistilne naprave, ki komunalne odpadne vode obdelajo s prezračevanjem, ki poteka v naravnih ali prezračevalnih lagunah;
  • male čistilne naprave, ki komunalne odpadne vode obdelajo v bioloških reaktorjih, pri čemer uporabljajo postopek aktivnega blata;
  • male čistilne naprave, ki komunalne odpadne vode obdelajo v bioloških reaktorjih, pri čemer uporabljajo pritrjeno biomaso ter
  • male čistilne naprave, ki komunalne odpadne vode obdelajo z naravnim prezračevanjem, ki ga opravijo rastline (gre za tako imenovane rastlinske čistilne naprave).

Kaj pravi zakonodaja?

Področje odpadnih voda ureja Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode, ki med drugim določa načine zagotavlja čiščenja odpadne vode, hkrati pa določa tudi obveze izvajalcev javne službe. Če se odločite za gradnjo male komunalne čistilne naprave, bo izvajalec vaše javne komunalne službe enkrat na 3 leta preveril obratovanje vaše naprave. Hkrati bo preveril nastajanje in zbiranje vode, ki se v vašo napravo odvaja ter preveril zmogljivost narave glede na količino odpadne vode.